Nhà máy JoHoKu Thái Bình - MS0007

Chủ đầu tư : Công ty TNHH JoHoKu Hải Phòng
Địa điểm xây dựng : Khu công nghiệp Sông Trà - Thái Bình
Tổng diện tích xây dựng : 5000m2
Chức năng : Nhà máy JoHoKu Thái Bình

 

Nhà máy JoHoKu Thái Bình - MS0007 (Ảnh 3D)

0945.000.888